Fleksible merder – fortsatt ledende teknologi for fremtidens havbruk

Havbruksnæringen opplever for tiden store endringer og et høyt søkelys på innovasjon og utvikling. Tildeling av utviklingskonsesjoner har gitt et betydelig teknologiløft i deler av bransjen, hvor eksempelvis nye digitale løsninger har ført til nye og bedre arbeidsrutiner for oppdretterne. Nye arealtildelinger kommer i mer eksponerte områder, samtidig er de primære utfordringene innen havbruk fortsatt de samme. For alle merdkonsepter er fleksible merder fortsatt den ledende teknologien.

I takt med bransjens vekst og utvikling har også de tekniske kravene og retningslinjene blitt oppdatert, gjennom en omfattende revisjon av standarden NS9415 og senere også NYTEK forskriften. I NS9415 og NYTEK er fortsatt hensikten å forebygge rømningshendelser fra oppdrettsanlegg på sjø. Den nye standarden er skrevet av en godt sammensatt gruppe fra bransjen med kompetanse fra lokalitetsundersøkelser, prosjektering, drift og vedlikehold.

Siden 2013 har det gjennom NYTEK-forskriften vært et krav at komponenter og produkter fra leverandører skal være sertifiserte. Videre er det også satt krav om at alle organer som utfører fortøyningsanalyser skal være akkrediterte etter NS-EN-ISO/IEC-17020 og oppfylle krav til utførelse og kompetanse i henhold til NS9415. Ordningen med sertifisering og akkreditering bør uten tvil videreføres i den reviderte NYTEK-forskriften. Dette gir trygge rammer for prosjektering av havbruksanlegg samt like rammevilkår for de aktuelle leverandørene av disse tjenestene. Historisk sett har disse tiltakene ført til betydelig reduksjon av rømningshendelser, slik at bransjens egen erfaring og empiri må komme langt foran andre argumenter mot denne ordningen.

Bilde av Martin Søreide

Martin Søreide, Teknisk Direktør i ScaleAQ.

Biologisk produksjon har et unikt risikobilde

De siste årene har vi også sett flere nye typer konstruksjoner inn i bransjen, gjerne med kobling mot olje og gass. Dette er stort sett store stålkonstruksjoner med et mye høyere investeringsnivå enn dagens robuste fleksible merder. ScaleAQ sine fleksible merdkonstruksjoner ligger i dag på de mest eksponerte lokalitetene for havbruk verden over, også medregnet dagens utviklingskonsepter. Da er det viktig å forstå funksjonen og misjonen til de ulike delene av en slik konstruksjon. Notposen skal være et trygt hjem for fisken, og flytekragen skal sørge for oppdrift og integritet for notposen, fortøyning og annet tilstøtende utstyr.

Sammenlikner man risikoen for havbrukskonstruksjoner kontra olje- og gass konstruksjoner, så er risikobildet veldig forskjellig med hensyn til behandling av konsekvensleddet. Ved design av ulykkestilfeller på en plattform i Nordsjøen kan man redusere konsekvensen av hendelsen ved å stenge ned produksjonen i nærheten av og på plattformen. Dette kan ikke gjøres i havbruk, da biologisk produksjon til enhver tid må opprettholdes. Denne type aspekter er viktig ved valg av konsept, og denne tankegangen har hele veien vært fokus hos ScaleAQ ved videreutvikling av våre konsepter.

De primære utfordringene innen oppdrett må løses uansett hvilken konstruksjon eller driftsmåte man velger. Nye areal blir mer eksponert, og problemstillinger rundt lus og sykdom vil være tema selv om produksjon i åpne anlegg flyttes offshore.

Omfattende testing og analyse

I mer enn 35 år har ScaleAQ jobbet systematisk med utvikling av utstyr for havbruksbransjen. Siden 2012 har man også bevisst brukt mye tid og ressurser på modelltesting hos Marintek (Sintef Ocean) i Trondheim, for å verifisere og videreutvikle merdkonstruksjonene som i dag dominerer bransjen.

Et bredt spekter av tanktester er gjennomført av ScaleAQ, hvor de fleste not-løsninger som i dag benyttes på fleksible merder har vært inkludert. Dette for økt forståelse, kjennskap til og kompetanse rundt de begrensinger og kapasiteter som gjør seg gjeldende for hvert enkelt not-konsept i et bredt spekter av miljøkrefter.

I etterkant av testene har vi kalibrert analysemodeller for å kunne predikere oppførsel til konstruksjonene. Dette er dermed i tråd med den nye standarden NS9415:2021, hvor fokuset på samspillet mellom komponenter er sentralt.

Gjennom testing på Marintek har ScaleAQ også utviklet Midgard-systemet som i dag brukes på godt over 2.000 merder verden over og som i sammenstillingen av alle våre tester på not-systemer tydelig står frem som det not-systemet mest egnet for eksponert drift.

Spesifikasjon og oppsett av et Midgard-system er basert på modelltestingen og tilhørende risikoanalyser og beregninger, hvor ScaleAQ som eneste leverandør har tilgang til disse data.

I august 2021 gjennomførte ScaleAQ enda mer detaljerte modelltester med en ny 600T forflåte for eksponerte lokaliteter og 200m Midgard-merd med fullt fortøyningsoppsett. Testene omfattet sjøtilstander opp til signifikante bølgehøyder lik 7m, som tilsvarer maks bølgehøyder på 12-13 meter.

Nyutviklet metodikk vil påvirke

Resultatene og erfaringene fra alle testene siden 2012, gir ScaleAQ unike muligheter til å kunne forstå og vurdere de forskjellige not-systemenes egnethet under gitte bølge- og strømforhold.

I det siste året har vi aktivt jobbet med et verktøy i form av en matrise. Denne kan enkelt benyttes til å definere hvorvidt det aktuelle not-systemet vil fungere på en tilfredsstillende måte, sett i forhold til en gitt Hs/Vc (bølge og strømforhold) og dybdeforhold for lokalitet. Her vil kriterier som: risiko for kontakt med flytekrage, forankring og utspilingssystem, i tillegg til volumreduksjoner i noten være styrende.

I lys av ScaleAQs rolle som rådgiver og ansvarlig leverandør for våre kunder, i tillegg til de nye krav som følger av den reviderte NS9415, er dette nå et verktøy som vi aktivt vil benytte oss av fremover.

For våre kunder vil dette bety at vi, ved forespørsler på not-systemer hvor kundens krav til HS/Vc-kapasiteter for det aktuelle not-systemet overstiger området for godkjenning i vår matrise, ikke vil tilby det forespurte system, men heller forslå alternative systemer som vil fungere i forhold til matrisen for de gjeldende kapasiteter.

Dette vil kunne oppleves som utfordrende for våre kunder. Det har vi forståelse for. Samtidig må vår målsetning være å tilby de løsninger som vi i et helhetlig perspektiv, og basert på omfattende analyse- og testdokumentasjoner, finner at vil fungere best med tanke på redusert rømningsfare og god fiskevelferd. Bruken av matrisen er allerede implementert i ScaleAQ.

Våre modelltester og erfaringer med eksponerte lokaliteter i drift viser tydelig at de fleksible merdene vil fortsette å være markedsledende i lang tid, og har nå på mange måter fått en ny status og renessanse som de mest kostnadseffektive og robuste konstruksjonene i havbruk. Manuelt arbeid blir samtidig mindre aktuelt, og marine operasjoner og aktiviteter rundt merdene blir nå mer automatiserte i takt med den digitale utviklingen av næringen.

Med riktig dimensjonering, installasjon og drift så vil disse konstruksjonene prestere meget godt både med hensyn til konstruksjonssikkerhet og rømningssikkerhet, samt være en trygg arbeidsplass under de riktige værkondisjonene. Videre er de fleksible merdene, i henhold til gjeldende krav, designet for dimensjonerende brukstid 20 år.

For mer informasjon, kontakt:
Martin Søreide Teknisk Direktør ScaleAQ, +47 905 59 669