Bærekraft

Som en global teknologileverandør til havbruksnæringen gjør vi bærekraft til en forutsetning i alle deler av virksomheten. ScaleAQ har gjennom økt fokus på bærekraft og biologi tatt en tydelig rolle for å sikre utvikling av teknologi på biologien og miljøet sine premisser.

ScaleAQ skal være en kunnskapsbasert rådgiver til oppdrettsnæringen og våre produkter følges av dokumentasjon og oppfølging som hjelper kunden med å skape merverdi. Det skjer både i form av effektivitet, rapportering og økt grad av informasjon 

Gode ​​miljø-, sosial- og styringsprinsipper (ESG) er nøkkelfaktorer for alle aktiviteter i ScaleAQ og vi har knyttet arbeidet til FNs bærekraftsmål. Bærekraft for oss i ScaleAQ handler om fremtiden. Vi må ta vare på jordens begrensede ressurser. Vi må håndtere disse på best mulig måte uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner. 

Verden står overfor store utfordringer med å finne bærekraftige matkilder for en raskt voksende verdensbefolkning. Den globale etterspørselen etter sjømat vokser. Akvakultur er blant de mest bærekraftige måter å produsere mat på.  

Integrert årsrapport

Vår årsrapport består også av en bærekraftsrapport. Åpne eller last ned rapporten under for å lese mer.

Års- og bærekraftsrapport 2022

Års- og bærekraftsrapport 2021

Les våre aktueltsaker om bærekraft og biologi

FNs bærekraftsmål

Alle FNs bærekraftsmål er betydningsfulle for vår strategi, daglig drift og verdikjeden vi er en del av. Vi har identifisert åtte bærekraftsmål som er spesielt viktige for oss:

Bilde av Hanne Digre

Hanne Digre

Director, Sustainability

Send e-post
+47 957 26 482

Bilde av Torstein Kristensen

Torstein Kristensen

Head of Biology

Send e-post
+47 917 83 459

June Valla

Rådgiver miljø

Send e-post
+47 988 64 762

Industri, innovasjon og infrastruktur
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene
Livet i havet
Samarbeid for å nå målene

Les mer om bærekraftsmålene ved å trykke på rutene.

Bærekraft og ESG er forankret og integrert i vår forretningsstrategi, både når det gjelder forretningsmuligheter og tiltak i vår interne drift, «Clean ocean – good for business». Vårt største bidrag for å nå bærekraftsmålene er å levere teknologiske produkter og tjenester som ivaretar fiskevelferd, reduserer skadelige klimagasser og miljøutslipp, samt ivaretar HMS.

Overordnet er våre målsettinger:

 • Vi skal redusere vårt fotavtrykk og sørge for økt sirkularitet i vår egen verdikjede.
 • Med nye og eksisterende produkter og løsninger, samt rådgivning bidra til at kundene blir mer bærekraftige.
 • Gjennom økt samfunnsengasjement ta en tydelig bransjerolle innen bærekraft.

Våre konkrete bidrag

Fôrflåte

ScaleAQ tilbyr hybridanlegg for fôrflåter som gir:​

 • mindre energiforbruk (opptil 60% lavere drivstofforbruk),
 • lavere utslipp (NOx og SOx)​
 • bedre miljø for de ansatte (spesielt mindre støy)

Fôrflåtene tåler harde påkjenninger (opptil Hs 6,5), har komplette dødfiskhåndteringsanlegg som bidrar til å hindre smitte av virus og bakterier til omgivelsene, samt tilrettelegger for total utnyttelse av råstoff. Våre hybride løsninger for fôrflåter imøtekommer kommende krav fra Regjeringen som signaliserer gjennom klimaplan for 2021-2030 en innføring av krav om lav og nullutslipps løsninger for fôrflåte og servicefartøy i havbruksnæringen fra 2024.

Industri, innovasjon og infrastruktur
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene

Fôringssystem

 • Kameraløsninger for pelletdeteksjon som reduserer mengden avfall fra uspist fiskefôr.
 • Arbeider i samarbeid med FoU-institutter for å redusere mikroplastutslipp gjennom optimalisering av fôrslanger. ScaleAQ deltar blant annet i FHF-prosjektet MICRORED. Prosjektet har som hovedmål å optimalisere luft-baserte fôringssystemer for å redusere utslipp av mikroplast fra fôrslanger.
 • Våre løsninger for vannfôring gir en rekke fordeler som betydelig redusert strømforbruk, man unngår mikroplastutslipp, utstyret har betydelig lengre levetid, samt at man får en reduksjon av støy på flåten.
 • Effektiv fôring er langt på vei en av de største utfordringer man har. Vår motoriserte spreder, SmartSpreader™, har redusert behov for vedlikehold, meget høy stabilitet, og gir mulighet for mye større og mer fleksibel spredning. Dette gir et potensial for redusert drivstofforbruk og knus. Bedre fôrspredning, større utfôringskapasitet og færre tapte fôringsmuligheter er en del av løsningen for å realisere fiskens potensiale.
Industri, innovasjon og infrastruktur
Ansvarlig forbruk og produksjon
Livet i havet

Merd

 • Innarbeidede prosedyrer for oppsamling av kapp og spon av plast ved produksjon av merder. Innlevering av dette til godkjente selskap for gjenvinning.
 • Stiller miljøkrav til våre underleverandører, og samarbeider med disse for å finne gode løsninger. Hallingplast, vår største leverandør av plastprodukter/-rør til våre flytekrager har et godt system for å redusere miljøfotavtrykket.
 • Målet vårt er å resirkulere så mye av plasten som mulig til nye produkter og om mulig tilbake til nytt oppdrettsutstyr. ScaleAQ har signert SKIFT sine 10 prinsipper for sirkulær økonomi for et mer sirkulært næringsliv. Vi skal jobbe for økt resirkulering og gjenvinning i hht disse prinsippene, samt FNs bærekraftsmål nr. 12.
 • ScaleAQ har bidratt til at det er etablert returordninger for utrangerte flytekrager.
 • Rømningssikre merder (Midgard®).
Industri, innovasjon og infrastruktur
Ansvarlig forbruk og produksjon
Livet i havet

Nøter

 • Vi har etablert retursystem for våre nøter og har avtaler med selskap for gjenbruk og resirkulering.
 • Vi har avfallshåndteringssystemer ved våre servicestasjoner.
 • Miljøsertifikater kan utstedes.
 • Målet vårt er å resirkulere så mye av plasten som mulig til nye produkter og om mulig tilbake til nytt oppdrettsutstyr.
 • ScaleAQ har signert SKIFT sine 10 prinsipper for sirkulær økonomi for et mer sirkulært næringsliv. Vi skal jobbe for økt resirkulering og gjenvinning i hht disse prinsippene, samt FNs bærekraftsmål nr. 12.
Industri, innovasjon og infrastruktur
Ansvarlig forbruk og produksjon
Livet i havet

Fortøyningssystem

 • Fortøyningssystemer er tilpasset krevende miljøer de skal fungere i.
 • Sertifisert i henhold til NS9415 og NYTEK forskrifter.
 • Bidrag for å hindre rømming fra oppdrettsanlegg.
Industri, innovasjon og infrastruktur
Livet i havet

Servicefartøy

 • Moen Marin, en del av ScaleAQ, leverer oppdrettsfartøy med elektrisk og hybrid fremdrift.
 • Betydelig mindre klimautslipp og lokal forurensing.
 • Bedre miljø for de ansatte (spesielt reduksjon av støy, vibrasjoner og eksos).
 • Betydelig FoU aktivitet for å redusere klimagassutslipp fra havbruksnæringen og er i tråd med kommende krav fra Regjeringen som signaliserer gjennom klimaplan for 2021-2030 en innføring av krav om lav og nullutslippsløsninger for fôrflåte og servicefartøy i havbruksnæringen fra 2024.
 • Moen Marin skal bygge oppdrettsnæringens første hydrogendrevne arbeidsbåt i samarbeid med Midt-Norsk Havbruk. Prosjektet involverer også tilhørende landanlegg for produksjon og lagring av hydrogen. Midt-Norsk Havbruk blir dermed ett av verdens aller første selskaper til å ta i bruk et hydrogendrevet fartøy.
Industri, innovasjon og infrastruktur
Stoppe klimaendringene

Bærekraftsambassadører

I ScaleAQ er miljømessig-, sosial og økonomisk bærekraft en integrert del av driften i alle våre avdelinger. For å sikre at dette arbeidet ikke bare er ord, men en del av det daglige arbeidet i hele bedriften, har vi opprettet en tverrfaglig gruppe med bærekraftsambassadører.

Ambassadørene skal holde seg oppdatert på alt det flotte bærekraftsarbeidet som gjøres i selskapet vårt, vise det frem og bruke initiativene til å synliggjøre bærekraft internt i ScaleAQ.

Bli bedre kjent med våre ScaleAQ Bærekraftsambasadører i disse korte intervjuene.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven ble vedtatt 10. juni 2022 og skal hjelpe bedrifter med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester. Loven trer i kraft 01.07.22.

Vi i ScaleAQ er positive til de føringer og regler som innføres for å sikre dette i våre verdikjeder. Vi er en viktig aktør i vår bransje og har en strategi om å ta en førende posisjon med en bærekraftig verdikjede og med gode arbeidsvilkår hvor trygghet, HMS, læring og utvikling står sentralt.

Hva betyr så dette for ScaleAQ?

Åpenhetsloven plikter ScaleAQ til både å utføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre regelmessig for disse vurderingene. Det betyr blant annet at vi må undersøke og styre risiko for negativ påvirkning av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele leverandørkjeden.

I ScaleAQ jobber vi etter en overordnet prosess som ser slik ut:

Hva gjør vi så i praksis?

Krav om etterlevelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold har alltid vært en del av våre innkjøpsprosesser, og dette arbeidet har blitt spisset i 2022.

Med en stor leverandørbase gjør vi løpende risikovurderinger som hjelper oss å prioritere hvilke selskap vi fokuserer på. Vi har derfor etablert et strukturert leverandøroppfølgingsprogram. Alle våre leverandører vurderes på et overordnet nivå opp mot fire kriterier:

 • kjøpsverdi
 • geografi
 • leveranserisiko
 • prioriterte produktområder

Basert på denne vurderingen vil utvalgte leverandører motta et omfattende selvevalueringsskjema der de må dokumentere viktige områder som styringsprinsipper, HSEQ, bærekraftsarbeid og hvilke prosesser de jobber etter i sin verdikjede.

Svarene blir evaluert og den enkelte leverandør får en risikoprofil. Avhengig av risikoprofil iverksettes tilpasset oppfølging hvor vi enten kan kreve ytterligere dokumentasjon eller gjennomføre særskilte tiltak og mer detaljert oppfølging.

Denne kartleggingen er pågående og vi er nå i gang med å få på plass mer systemstøtte til disse prosessene. I tillegg arbeides det med en verktøykasse for oppfølging og egnede tiltak for å forebygge og begrense negative konsekvenser som utfordrer bærekraft, menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Miljødeklarasjon (EPD)

Som første utstyrsleverandør i akvakulturnæringen, har vi nå publisert vår første EPD (Environmental Product Declaration) for vår flytekrage FR-560-157 i kategorien «Sjøbasert akvakultur infrastruktur og komponenter».

Hva betyr dette?

EPDen oppsummerer miljøprofilen til en av våre flytekrager. Dette dokumentet er bygd opp etter et sett av krav, kalt PCR (Produktkategoriregler) og ISO-standard 14025. EPDen lages på grunnlag av en livsløpsanalyse, og de standardiserte metodene skal sikre at miljøinformasjonen innen samme produktkategori lar seg sammenligne fra produkt til produkt. Dette gir våre kunder et grunnlag for å sammenligne miljøprofilen til et produkt, og foreta en vurdering og et valg basert på verifisert dokumentasjon.

Våre partnerskap