Optimal vannkvalitet og sunn fisk på land

Den viktigste fordelen med et RAS-anlegg er et vannmiljø som du – og ikke naturen – bestemmer kvaliteten på. For å kunne ha full kontroll over dette miljøet, må de riktige valgene tas i alle ledd, fra valg av teknologi, til enkeltelementer i anlegget, og hvordan anlegget fungerer som en helhet.

ScaleAQ Landbasert bygger nøkkelferdige anlegg som garanterer optimal vannkvalitet for fiskeproduksjon. Vannkvalitet er nøkkelen, fordi rent vann gir best mulige oppvekstsvilkår for fisken.

– OptiFarm er vårt konsept for et komplett RAS-anlegg, sier seniorkonsulent og RAS-ekspert Astrid Buran Holan fra ScaleAQ.

Systemet er utformet for optimalisert fiskehelse og vekst. Hver enkelt komponent i anlegget er nøye valgt for samme formål. OptiFarm-systemet gir deg effektiv selvrensing av kar, optimal vannhastighet og god vannkvalitet.

«ScaleAQ Landbasert, bygger nøkkelferdige anlegg som garanterer optimal vannkvalitet for fiskeproduksjon»

Fjerning av partikler

Partikler som fiskeavføring og uspist fôr løses raskt opp og utgjør en trussel for vannkvaliteten da de kan påvirke behandlingsprosessen og øke risikoen for slamoppbygging. Det siste er et av RAS-bransjens største problemer, og ofte grunnen til at H2S samler seg.

For å skape og opprettholde optimal vannkvalitet, må alle partikler i vannet – også de minste – fjernes, så raskt som mulig.

– Vi ønsker å tilby de beste mulige løsningene som gjør livet enklere for oppdretterne. Vi tror på å fjerne alle partiklene i vannet – helt ned til de minste – så raskt som mulig, sier Holan.

Dette er enkelt om du velger rett RAS-teknologi, sammen med riktig dimensjonering og drift av anlegget.

– Hvis fiskevelferden i anlegget er dårlig, er det liten sjanse for at anlegget gir overskudd, legger Holan til.

Å behandle vannet effektivt gir en høy fiskevelferd og god produksjon. En jevn fordeling av fisk gjennom hele karets volum er også viktig for fiskens helse. Og det kan bare oppnås om vannkvaliteten og hydrodynamikken er riktig i hele karet.

Solid teknologi

ScaleAQ har valgt velutprøvd teknologi av høy kvalitet for sitt RAS-system: teknologi som allerede er i bruk på hundrevis av fasiliteter som vi har levert over hele verden.

Dette er noen av de viktigste komponentene i ScaleAQs konsept for et komplett RAS-anlegg, OptiFarm:

Scaleaq optimal vannkvalitet

OptiTrap

OptiTrap er et system for effektiv fjerning av partikler i oppdrettskar og sørger for at de største partiklene raskt fjernes fra vannet. OptiTrap fjerner også opptil 95 prosent av partiklene som ellers kan danne sediment fra vannet.

En av de største styrkene til ScaleAQ’s system er fjerning av sedimentære partikler fra oppdrettskaret – fôr som ikke har blitt spist og avføring – i en prosess. Det betyr at senter- og sideavløpet samler langt færre partikler.

De samme partiklene skaper ustabile mikrobielle forhold, da de er den ideelle maten for bakterier. Det er også en stor fordel å installere en sidesløyfe med proteinskimming om ozonering blir brukt for å unngå ansamling av slam.

Riktig fôring og regelmessig rengjøring av rørene fra OptiTrap er alt som trengs for å holde systemet i gang – noe som er mye enklere enn andre metoder som ofte krever grundig rengjøring og vedlikehold.

– Alternativet til RAS er et tradisjonelt gjennomstrømningsanlegg, der du har store mengder nytt vann som kommer inn i anlegget. Det betyr at du kan miste kontrollen over vannkvaliteten i karene. Det koster også mye å varme vannet, forklarer Holan.

OptiFlow

OptiFlow er et vanninnløpssystem for selvrensende oppdrettskar. Det består av innløpsrør og sensorer som måler vannflow, i tillegg til det faktiske oppdrettskaret, OptiTank. Systemet styres på en måte som holder karet rent og sørger for at fisken trives.

– Hydraulikken i karet er viktig for å skape et optimalt miljø for vekst og trivsel, og i tillegg for at fisken skal leve i et miljø som ikke forårsaker stress eller ubehag. Alle valgene vi tar er gjort for å skape best mulig vekstforhold for fisken – fra fargen på karet, til størrelsen, innvendig overflate til avløp og vanninntak, understreker Holan.

ScaleAQ sørger også for at fisken får trening i et miljø som føles naturlig.

Vi har erfaring med anlegg i alle størrelser og de fleste fisketypene i verden – og vet hvordan den ideelle karhydraulikken for ditt anlegg oppnås.

Scaleaq optimal vannkvalitet

OptiTank

ScaleAQ velger åttekantede oppdrettskar siden de ivaretar karhydraulikken på best mulig måte.

– Det er langt enklere å holde vannkvaliteten optimal i et åttekantet oppdrettskar, sammenlignet med alternative løsninger, sier Holan. Den åttekantede formen, sammen med OptiFlow fører til god vannkvalitet, gode oksygenforhold og optimal strømning i hele karet.

Forbedrede flytmønstre

ScaleAQ har nylig avsluttet et forskningsprosjekt med CFD-modellering, designet for å vise hva som skjer med strømningsmønstre, turbulens og rotasjonshastighet når karets diameter økes sammenlignet med dybden.

Resultatene viste at et bredere kar med samme volum gir bedre flytmønstre. Fisken trives bedre med jevn, optimal hydrodynamikk. Kinetisk energi viser også at det er mindre turbulens i større kar, noe som igjen betyr bedre forhold for fisken i brede, grunne kar. Prosjektet var et samarbeid med Overhalla Betongbygg, med støtte fra Innovasjon Norge.

OptiFarm består også av et bredt spekter med tilleggsteknologi og smarte løsninger. Det meste av den foretrukne teknologien er valgt for å skape et best mulig miljø for fisken. RAS-anlegget må utformes slik at det er enkelt å produsere fisk på en sikker, forutsigbar måte – basert på forholdene som er gjeldende der anlegget skal bygges.

– Våre løsninger unngår å ha en hel rekke med kar på samme vannkilde, men bruker seksjoner som består av fire til seks kar. På denne måten, blir spredningen automatisk begrenset hvis en seksjon skulle bli infisert. Vi designer også fasilitetene med trygge løsninger som lar personell passere fra en seksjon til en annen.

Alle RAS-anlegg bygges på et unikt sted med egne krav til bruk av plass, vannforsyning og logistikk», påpeker Holan. «Det er viktig at slike faktorer håndteres i henhold til lang erfaring, høy kompetanse og i tett samråd med oppdretteren».

Anlegg er dimensjonert etter forholdene de skal eksistere i, og må være realistiske for å oppnå lønnsom drift og god fiskehelse.

Det er også viktig å fôre riktig i henhold til dimensjonen på anlegget. Det kan være fristende å overfôre – men det kan også skape problemer. Hvis ikke anlegget er dimensjonert riktig, kan karhydraulikken påvirkes, noe som også kan bety dårligere vannkvalitet og dermed dårligere fiskevelferd.

Om ScaleAQ Landbasert

ScaleAQ Landbasert er en leverandør av nøkkelferdige RAS-anlegg. Vi kan levere nøkkelferdige prosjekter i alle størrelser. Vår verdensledende posisjon innen akvakultur gjør oss også i stand til å levere det nyeste fra et av verdens ledende samfunn innen havbruksteknologi. Våre ansatte inkluderer biologer, oppdrettere og ingeniører som har designet hundrevis av RAS-anlegg.