SinkabergHansen samarbeider med ScaleAQ om å gjenbruke gamle flytekrager som bunnringer

Vi ser nå på potensialet for å gjenbruke flytekrager som er klare for utskifting som bunnringer i nye merder. Samlet sett kan dette spare 18 tonn CO2-utslipp.

Økt gjenbruk av produkter og materialer er en viktig del av løsningen for å bli mer sirkulær. Gjenbruk av brukt utstyr har flere fordeler. Det er ressursbesparende, ved at man reduserer behovet for å produsere nye produkter. Produksjon av nye produkter krever store mengder naturressurser som råmaterialer, energi og vann. Ved å gjenbruke utstyr reduserer vi behovet for utvinning av disse ressursene.

I tillegg bidrar vi til å forlenge levetiden til utstyret og redusere mengden avfall som genereres. Dette hjelper oss å redusere den totale miljøpåvirkningen og klimagassutslippene. Gjenbruk av utstyr kan også ha økonomiske fordeler, og bidra til å redusere kostnadene knyttet til avfallshåndtering og produksjon av nye produkter.

“Når faktorene funksjonalitet, tekniske krav og økonomi er positive, så er gjenbruk av utstyr til andre formål det desiderte mest miljøvennlige og fornuftige alternativet» sier Ragnar Sæternes i SinkabergHansen

Et eksempel på dette er en spin-off i SirkAQ prosjektet. Der SinkabergHansen og ScaleAQ skal vurdere egnetheten til gjenbruk av merdens flyterør som ved modifikasjon blir bygget om til bunnring.

Ved å erstatte kjøp av nye produkter og råmaterialer med gjenbruk, kan vi redusere både vår egen og havbruksindustrien sin totale miljøbelastning.

«ScaleAQ ønsker å tilby gjenbrukt utstyr som er sertifisert i henhold til gjeldende standarder og regelverk. Dette er et konkret eksempel på hvordan vi, sammen med havbruksnæringen, jobber med sirkulær økonomi.” oppsummerer Hanne Digre, Chief Sustainability Officer ScaleAQ

Samlet sett sparer man et utslipp på 18 tonn CO2-e ved å gjenbruke et utrangert flyterør som bunnring i en ny merd. Utregningen er kun basert på utslipp ved transport og bruk av jomfruelig materiale (scope 3, indirekte utslipp), energi og prosessutslipp er ikke medregnet.

Det er viktig å poengtere at dette regnestykket er kun for å vise besparelsene ved å gjenbruke et utrangert flyterør til bunnring, for å vise hva man kan spare i CO2-utslipp sammenlignet med standard prosedyre ved å kjøpe nytt. Utover denne besparelsen, så vil det være utslipp langs livsløpet som ikke er tatt med i beregningen.